نگاهی به نقش دانشگاه در برقراری امنیت :

امنیت به لحاظ مفهومی چهره متغیر و چند بعدی دارد که از آن جمله می توان به ابعاد ذهنی ، فردی ، داخلی و خارجی و ادراکی – احساسی اشاره نمود.

با توجه به مفهوم چند بعدی امنیت هر یک از اضلاع مثلث تعاملی دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند که به بررسی وظایف هر یک از این اضلاع یعنی مردم ، پلیس و دانشگاهیان می پردازیم :

ضلع اول ،مردم:

ضلع اول این تعامل مردم به عنوان آحاد جامعه هستند که باید توجه داشت همیشه نمی توان به نیروی پلیس برای برقرای نظم و امنیت متکی بود و مردم یک جامعه باید خود را در برقرای امنیت به عنوان یک شاهرگ حیاتی جامعه سهیم بدانند و با مشارکت همه جانبه خود زمینه تعاملات بهتر با پلیس و نیروهای امنیتی را فراهم آورند.

ضلع دوم، پلیس:

اما ضلع دوم این مثلث تعاملی ،برقرار کننده امنیت و در حقیقت ضابط قضائی در کشور است که وظیفه بر قرای امنیت درسه سطح ملی ، داخلی و عمومی را بر عهده  دارد.

برای بررسی وظایف این بخش سوالاتی مطرح می شود ؟برای پلیسی که می خواهد روی پای خود بایستد و امنیت اجتماعی و نظم عمومی را با اتکا به دانش و تجربه بومی بر قرار سازد آیا راهی به جز تعامل با نخبگان و صاحبان اندیشه دارد ؟و آیا نیروی انتظامی به تنهایی و بدونه پشتیبانی دانشگاهیان از پس دشواری های نظری و تکنیکی برقراری امنیت بر می آید ؟

هر سه بخش امنیت چه در سطح ملی و چه در سطح داخلی و عمومی لازم و ملزوم یکدیگرند و در یک جامعه مبتنی بر نظام اجتماعی سازمان یافته امنیت ملی در نتیجه وجود نظم عمومی تحقق پیدا می کند.

پلیس و قوای انتظامی در یک جامعه علاوه بر مسئولیت های  اجرایی وظیفه برقرای ارتباط لازم در این سه بخش را با ایجاد تعامل با دانشگاهیان و استفاده از نظرات آنها در بهبود عملکرد بر عهده دارد .

از طرفی اعتماد به عنوان یک پدیده اجتماعی و عمومی یکی از نکات قابل توجه در بر قراری تعامل میان پلیس ، مردم و دانشگاهیان است چنانچه مردم و دانشگاهیان احساس کنند که این اعتماد به طرح ها و نظرات آنها در رابطه با امنیت جامعه وجود دارد در حقیقت جایگاه پلیس ار تقاء پیدا کرده است .

ضلع سوم، دانشجو و دانشگاهیان:

ضلع سوم و در حقیقت ضلع اصلی و اثر گذار در تامین و برقرای امنیت در جامعه دانشجویان و دانشگاهیان هستند .

نیروی پلیس در همه کشورها به ویژه در کشور ما استعداد دانش محوری دارد ، چرا که با توجه به تعاملات پلیس با مردم ماموریت های امنیتی و انتظامی به صورتی است که همواره در حال تولید و حل مسئله است .

به همین جهت نیروی انتظامی در کشور ما نیازمند تکنولوژی و دانش و فناوری جدید برای پیشبرد اهداف خود است و این موضوع تنها با تعامل با دانشگاهیان بر قرار می شود.

حضور محققان نیروی انتظامی در مجامع دانشگاهی وارائه تحقیق ها و پژوهش ها در همایش های دانشگاهی و حضور متقابل دانشگاهیان و صنعت گران در بررسی و تحلیل ماموریت های پلیس و ارائه دیدگا ه های مختلف در رابطه با نوع عملکرد پلیس در بازه های زمانی مشخص زمینه را برای رشد هر دو طرف مهیا خواهد کرد که این رشد و تعامل بستر ساز امنیت پایدار و تحقق اهداف امنیت در چشم انداز های مختلف خواهد شد ./انتهای پیام

/ 0 نظر / 49 بازدید