اجراهای رادیویی

وعده های مدیران یک سال پیش در چنین روزی....

 «آیتم وعده های مدیران یک سال پیش در چنین روزی...» یکی از آیتم های اصلی جنگ عصرگاهی رادیو است. در این آیتم خبرهای مختلف سال گذشته هر روز مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد و وعده های مدیران در سال گذشته اعلام می شود .
همچنین وعده های مدیران پیگیری و در صورت محقق نشدن در برنامه اعلام می شود.

بخش اول و دوم از این آیتم26/5/1390

بخش اول

http://www.4shared.com/embed/749200714/f7a7c426

بخش دوم

http://www.4shared.com/embed/749186982/561791e3

رادیو +اقتصاد+گزارش+علی البرزی+اجرا

/ 0 نظر / 75 بازدید