خبرنگار و گزارشگر اجتماعی

یادداشت ها ،گزارش ها ،عکس ها و مقالات درج شده در نشریات و خبرگزاری ها

تماس بامن

دوستان عزیز می توانید برای تماس با من از دو طریق زیر اقدام کنید :

تماس با شماره :٠٩٣۶٣٠۴۴٧١۴

ارسال ایمل به آدرس:www.ali64alborzi@yahoo.com